Verlof vragen

Passend onderwijs

Als uw kind 4 jaar wordt, mag het tot de basisschool worden toegelaten. 
Als kinderen 5 jaar zijn geworden moeten ze alle dagen naar school. Uitsluitend in bijzondere situaties mag de directeur toestemming geven voor extra vrij. Daar valt niet onder het eerder naar een vakantiebestemming gaan om files te omzeilen etc.

Onder schooltijd op vakantie zonder toestemming (luxe verzuim):
Indien ouders hun kind(eren), zonder toestemming van de schooldirectie, laten verzuimen om onder schooltijd op vakantie te gaan (of een dag naar een pretpark, weekend weg of iets dergelijks), is de directie verplicht hiervan melding te doen bij de leerplichtambtenaar.
De leerplichtambtenaar maakt hierna proces-verbaal op.
Het Openbaar Ministerie legt hiervoor een geldboete van € 100,- per kind per dag of dagdeel op.
Indien er eerder proces-verbaal voor luxe verzuim is opgemaakt, zult u gedagvaard worden om voor de rechter te verschijnen.

Voor familiefeesten (jubileum, trouwen, enz.) waar uw kind echt bij hoort te zijn, heeft u wellicht recht op verlof. De leerplichtambtenaar van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk kan geraadpleegd worden door de directeur bij twijfel over het verlenen van verlof. 

Vanaf hun vijfde jaar zijn alle kinderen in Nederland leerplichtig en vallen de leerlingen onder de leerplichtwet. Deze wet kent een beperkt aantal redenen, op grond waarvan ouders vrijstelling van het schoolbezoek voor hun kinderen kunnen aanvragen.

De landelijke richtlijnen zijn als volgt:

  • Verzoeken om ‘vrijstelling schoolbezoek’ voor een periode buiten de schoolvakanties worden in principe niet toegestaan. Er zijn echter bijzondere omstandigheden waarom ouders vrijstelling kunnen aanvragen voor hun kind. Te denken valt aan huwelijksjubilea, een begrafenis, et cetera. Daarvoor moet het formulier ‘vrijstelling schoolbezoek’ ingevuld worden. Dat formulier is op school verkrijgbaar.
  • De bevoegdheid tot het verlenen van maximaal 10 dagen vrijstelling schoolbezoek per jaar, wegens bijzondere omstandigheden, ligt bij de directeur van de school. Aanvragen die betrekking hebben op een periode langer dan 10 dagen, dienen tevens goedgekeurd te worden door de leerplichtambtenaar van de gemeente.
  • Een verzoek om direct voorafgaande aan een schoolvakantie extra vakantieverlof te verlenen, om bijvoorbeeld het land van herkomst te bezoeken, of in een goedkopere periode op vakantie te kunnen gaan, of verkeersdrukte in de vakantietijd te ontlopen, mag niet worden toegestaan.Als het gaat om een gezinsvakantie, die niet in de schoolvakantie kan worden opgenomen, in verband met de specifieke aard van het beroep van één van de ouders. U dient dan bij het vrijstelling schoolbezoek altijd een werkgeversverklaring te voegen, waaruit de noodzaak blijkt.
  • Wegens godsdienst of levensovertuiging (artikel 13)
  • In het geval dat verplichtingen op grond van levensovertuiging of godsdienst verzuim noodzakelijk maken, dient u dit tijdig op school aan te vragen.
  • Aanvraagformulieren zijn op school verkrijgbaar en dienen bij de directeur van de school te worden ingeleverd. Veelal dient de aanvraag 6 weken voor de aanvang van het gewenste vrijstelling schoolbezoek ingeleverd te zijn (bijzondere omstandigheden uitgezonderd).

Verlofaanvragen om redenen die niet aan de bovenstaande richtlijnen voldoen, moeten wij afwijzen. Ouders die een kind zonder de vereiste toestemming toch meenemen, maken zich schuldig aan een overtreding. De leerplichtambtenaar maakt dan een proces-verbaal op, wat kan leiden tot het opleggen van een (soms forse) boete. Controle op het schoolverzuim vindt plaats door de afdeling leerplicht van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Zij doet dit met grote regelmaat, met name rond de vakanties.

Formulieren

Hieronder kunt u de formulieren downloaden. De formulieren moeten volledig worden ingevuld. Het eerste en tweede formulier bestaan uit twee pagina’s.