Privacyverklaring De Vier Windstreken

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door stichting De Vier Windstreken, inclusief de aangesloten scholen.

Waarborgen van privacy en vertrouwelijkheid van informatie

De Vier Windstreken vindt het waarborgen van privacy en vertrouwelijkheid van informatie van groot belang. De Vier Windstreken streeft er dan ook naar om de bescherming en het correct gebruik van uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind te waarborgen. In deze privacyverklaring leggen wij u uit op welke manier De Vier Windstreken uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind verwerkt en beschermt.

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens

Als uw kind onderwijs volgt bij De Vier Windstreken is het noodzakelijk, om onze verplichtingen als onderwijsinstelling na te komen, dat bepaalde persoonsgegevens worden verwerkt.

Als u hier niet mee akkoord gaat, kunnen wij uw kind niet inschrijven op één  van onze scholen.

Doeleinden van de verwerking

De Vier Windstreken streeft er naar om uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind alleen te verwerken ten behoeve van de volgende doeleinden:

  • Het organiseren of het geven van onderwijs
  • Het berekenen, vastleggen en innen van gelden
  • Verantwoorden aan DUO (onderdeel van het ministerie van OCW), onderwijsinspectie en de accountant
  • Het werken met digitale leermiddelen
  • Begeleiding van een leerling
  • Onderzoek
  • Uitvoering of toepassing van een andere wet of taak van algemeen belang
  • Het afhandelen van klachten en/of juridische geschillen
  • Eventuele andere doeleinden zoals specifiek aangegeven bij het verzamelen van de persoonsgegevens.

Categorieën persoonsgegevens

Welke categorieën persoonsgegevens De Vier Windstreken  van uw kind verwerkt vindt u terug in de toelichting.

Grondslag voor gegevensverwerking

De Vier Windstreken verwerkt de persoonsgegevens van uw kind met name voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting. Soms worden persoonsgegevens van uw kind verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang van De Vier Windstreken, of op basis van toestemming van de betrokkene.

Wettelijke plicht

De Wet op het primair onderwijs is van toepassing op de scholen van De Vier Windstreken. De Vier Windstreken verwerkt uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind om aan deze wet te voldoen.

Gerechtvaardigd belang

Als De Vier Windstreken een zwaarder gerechtvaardigd belang heeft dan uw privacybelang of dat van uw kind, is De Vier Windstreken gerechtigd uw persoonsgegevens in die situatie te verwerken

Toestemming

Als De Vier Windstreken persoonsgegevens wil verwerken, die niet onder de bovenstaande grondslagen vallen, zal De Vier Windstreken eerst uw toestemming vragen voordat De Vier Windstreken deze persoonsgegevens gaat verwerken.

Delen en doorgeven van persoonsgegevens

Soms is De Vier Windstreken verplicht om de gegevens van uw kind te delen met andere organisaties. Dit zijn onder andere DUO, leerplicht, onderwijsinspectie, GGD/schoolarts, samenwerkingsverband en de accountant. Deze verwerking vindt plaats vanuit de wettelijke plicht.

De Vier Windstreken maakt gebruik van softwareprogramma’s om haar werkzaamheden goed uit te voeren. De leveranciers van deze softwareprogramma’s hebben toegang tot persoonsgegevens. Met deze leveranciers sluiten wij overeenkomsten af, waarin o.a. is vastgelegd welke gegevens er verwerkt worden en hoe deze gegevens beveiligd worden.

De Vier Windstreken verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. Ook geeft De Vier Windstreken geen persoonsgegevens aan derden door ten behoeve van hun direct marketing doeleinden.

Bewaartermijnen

De Vier Windstreken bewaart uw persoonsgegevens, of de persoonsgegevens van uw kind niet langer dan nodig is in het kader van de tenzij het bewaren van deze persoonsgegevens noodzakelijk zijn om te voldoen aan een wettelijke bewaarplicht of als u vraagt om uw persoonsgegevens of die van uw kind te verwijderen.

Rechten van betrokkene

Als ouders heeft u een aantal rechten als het gaat om persoonsgegevens. Deze rechten zijn in de wet vastgelegd. U kunt op elk moment gebruik maken van deze rechten door een e-mail te sturen aan de directie op school. U heeft de volgende rechten:

Recht van inzage:

U heeft het recht om inzage te krijgen in de gegevens die wij van uw kind verwerken

Recht op rectificatie:

U heeft het recht om onjuiste gegevens te laten rectificeren

Recht op het wissen van gegevens:

U heeft het recht op het wissen van persoonsgegevens die u of uw kind betreffen, als De Vier Windstreken deze niet langer nodig heeft voor het doel waarvoor ze worden verwerkt.

Recht op beperking van de verwerking: als niet duidelijk is of gegevens juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, De Vier Windstreken de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden of u bezwaar maakt tegen de verwerking, heeft u recht op beperking van de verwerking. Dat wil zeggen dat de persoonsgegevens dan (tijdelijk) niet verwerkt of gewijzigd mogen worden.

Recht op terugtrekking toestemming:

U heeft het recht om een eerder gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking altijd in te kunnen trekken.

Recht op overdraagbaarheid van de gegevens:

U heeft het recht om te vragen om de gegevens, die wij van uw kind verwerken en wij van u hebben ontvangen, aan u over te dragen of op uw verzoek aan een andere organisatie over te dragen.

Recht van bezwaar:

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Vier Windstreken. De Vier Windstreken zal de gegevens dan niet meer verwerken, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn die zwaarder wegen dan uw belangen.

Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde verwerking:

U heeft het recht om niet akkoord te gaan met besluiten die uitsluitend op basis van geautomatiseerde verwerking van gegevens genomen zijn en hier voor u rechtsgevolgen aan verbonden zijn(profilering).

Klachten

Als u het niet eens bent met hoe wij omgaan met de gegevens van uw kind, dan kunt u dit altijd melden bij ibp@d4w.nl.

Als uw probleem niet goed wordt opgelost kunt u dat melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kunt u doen via: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contact

U kunt voor vragen over privacy en verzoeken contact opnemen met de directie van de school of met De Vier Windstreken via het onderstaande adres:

Stichting De Vier windstreken

Nieuwe Gouwe Westzijde 1

2802AN Gouda

ibp@d4w.nl

 

Categorieën van persoonsgegevens:

Categorie

Toelichting

Contactgegevens

1a naam, voornaam, e-mail, opleiding

1b geboortedatum, geslacht

1c overige gegevens te weten:

Adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en eventueel andere voor communicatie benodigde gegevens, alsmede ook een bankrekeningnummer voor het afhandelen van betalingen

Leerlingnummer

Een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder categorie 1

Nationaliteit en geboorteplaats

 

Ouders, voogd

Contactgegevens van de ouders/verzorgers van leerlingen (naam, voornaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en eventueel e-mailadres)

Medische gegevens

Gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van de leerling, voor zover deze van belang zijn bij het nemen van aanvullende maatregelen om goed onderwijs te kunnen volgen (bijv. extra tijd om te toetsen)

Godsdienst

Gegevens betreffende de godsdienst of levensovertuiging van de leerling, voor zover die noodzakelijk zijn voor het te volgen onderwijs (bijvoorbeeld: leerling vrij op een bepaalde dag)

Voortgang met betrekking tot het onderwijs

Gegevens betreffende de aard en het verloop van het onderwijs en de behaalde resultaten te weten:

Toets resultaten

Begeleiding leerling (inclusief Ontwikkelperspectief OPP)

Aanwezigheidsregistratie

Medisch dossier

Klas, leerjaar

Onderwijsorganisatie

Gegevens met het oog op het organiseren van het onderwijs en het verstrekken of ter beschikking stellen van leermiddelen, hieronder vallen ook bv. lesroosters

Financiën

Gegevens voor het berekenen, vastleggen en innen van inschrijvingsgelden, school- en/of lesgelden, bijdragen of vergoedingen voor leermiddelen en buitenschools activiteiten. (denk hierbij aan een bankrekeningnummer van de ouders)

Beeldmateriaal

Foto’s en videobeelden (met of zonder geluid) van activiteiten van de school op basis van toestemming.

Let op: voor pasfoto voor identificatiedoeleinden is geen toestemming nodig (opname in dossier)

Leerkrachten, intern begeleiders

Gegevens van leerkrachten en intern begeleiders, voor zover deze gegevens van belang zijn voor de organisatie van de instelling en het geven van onderwijs, opleidingen en trainingen.

BSN (PGN)

In het onderwijs heet het BSN het persoonsgebonden nummer (PGN). Ook wel onderwijsnummer genoemd. Het PGN is hetzelfde nummer als het BSN. Scholen zijn verplicht het PGN te gebruiken in hun administratie

Keten-ID (Eck-id)

Unieke ID voor de “educatieve contentketen”. Hiermee kunnen scholen gegevens delen, zonder dat ze direct herleidbaar zijn naar leerlingen of docenten.

Overige gegevens te weten…

Andere dan de onder 1 tot en met 11 bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet. Deze zullen apart vermeld en toegelicht worden.