Kennismaken en aanmelden

Als uw kind 4 jaar wordt, mag het tot de basisschool worden toegelaten. Het is belangrijk dat u uw kind tijdig, vanaf 2 1/2 jaar, aanmeldt. Zo kunnen wij een goed beeld krijgen van de toekomstige groepsgrootte.

Afspraak maken

Wij nodigen u uit om een afspraak te maken met de schoolleider voor een rondleiding en een kennismakingsgesprek. U kunt telefonisch een afspraak maken of via deze link.
Zo mogelijk wordt het aanmeldformulier tijdens de afspraak ingevuld.

Wenmomenten

Wanneer uw kind de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden heeft bereikt, ontvangt hij of zij een uitnodiging om drie dagdelen te gast te zijn in zijn of haar nieuwe groep om kennis te maken met de leerkracht en de kinderen: de wenmomenten. Voor de kinderen die direct na de zomervakantie op school komen, is er alleen een wenmiddag in juni of juli.

Toelating

Nieuwe leerlingen worden de dag na hun verjaardag toegelaten. We wijken hiervan af in december (feestmaand) en de laatste weken voor de zomervakantie (de groep wijzigt na de vakantie) De voorwaarde voor toelating is dat uw kind op dat moment overdag zindelijk is en zelfstandig het toilet kan bezoeken.

Overstappers

Indien uw kind afkomstig is van een basisschool binnen de gemeente Bodegraven, is er altijd overleg tussen de directeuren van beide scholen. Pas daarna krijgt u bericht van definitieve inschrijving.
Voor kinderen die in hogere groepen instromen, wordt de volgende procedure gevolgd:

  1. Aanmelding bij de schoolleiding + rondleiding + gesprek
  2. Bij de aanmelding hoort contact met de school van herkomst, waarbij vooral aandacht wordt besteed aan het sociaal-emotionele en cognitief functioneren en aan de reden van de overstap. (inclusief een eventueel ontwikkelingsperspectiefplan, OPP)
  3. De IB’ers verzamelen informatie over de leerling en beoordelen of de Da Costaschool een passende plaats kan zijn voor de leerling. Als er geen toetsgegevens bekend zijn, dan worden er Cito-toetsen afgenomen, passend bij het moment waarop het kind aangemeld wordt. Tevens kijken de IB’ers naar de samenstelling en de grootte van de groep waarin het kind eventueel geplaatst wordt.

Gezamenlijk wordt een beslissing genomen.

Bij weigering motiveert de schoolleiding of de IB’er de afwijzing in een gesprek met, of in een brief aan, de ouders. Zo mogelijk zal er worden doorverwezen naar een andere school.

Meer informatie is te vinden in de schoolgids.