Sociale veiligheid

Op de Da Costaschool vinden we een veilige omgeving belangrijk. Dit geldt voor kinderen, ouders/verzorgers en ook voor leerkrachten. Daarom heeft D4W een beleidsplan ‘sociale veiligheid’ gerealiseerd.
Het beleidsplan is weergegeven in een interactieve PDF, deze kunt u downloaden door te klikken op de afbeelding hieronder.
Door te klikken op de pictogrammen in de infographic komt u in achterliggende schermen met meer informatie over de afspraken met betrekking tot Sociale Veiligheid binnen D4W en onze school.

Doel

Het doel van sociale veiligheid is om een zo veilig mogelijke ontwikkel-, leer- en werkomgeving te creëren voor kinderen, professionals en ouders/verzorgers. Een leef- en leerklimaat waarin onze medewerkers en onze kinderen zich veilig voelen en zich positief verbonden voelen met de school. We proberen hierdoor alle vormen van agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten in of binnen de directe omgeving van de school te voorkomen en daar waar zich incidenten voordoen adequate maatregelen te treffen om verdere escalatie te voorkomen.

De onderwijsinspectie ziet toe op dit te voeren beleid, omdat sociale veiligheid, naast onze wens, ook een wettelijke zorgplicht is.

Rollen

M.b.t. Sociale Veiligheid zijn de volgende rollen ingesteld (In het beleidsplan kunt u lezen wat de verantwoordelijkheden van elke rol zijn)

 • Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling: Annelies Minnaard en Trudie Graveland
 • Vertrouwenspersoon: Debbie de Mooij
 • Directeur: Joke Pater 
 • Leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel

Naast de 3 gedragsregels uit het Veiligheidsplan…

 • Iedereen is anders en we horen er allemaal bij; 
 • We helpen elkaar; 
 • We zorgen goed voor elkaar, onszelf en onze omgeving; 

…besteden de leerkrachten in het begin van het schooljaar veel aandacht aan de groepsvorming en Sociale Veiligheid. Dit doen zij onder andere door samen met de groep de groepsregels op te stellen. Verder worden er activiteiten aangeboden om de groepsvorming te stimuleren. 

Borging

Om Sociale Veiligheid te borgen zorgen wij ervoor dat dit structureel in ons lesprogramma terugkomt door gecertificeerde methoden te gebruiken, zoals:

 • ‘Kriebels in je buik’, lessen voor relaties en seksualiteit voor groep 1 t/m 8;
 • In alle groepen gebruiken wij verschillende onderdelen van de methode ‘Kiva’. KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op specifieke individuen.
  Het motto luidt dan ook: Samen maken wij er een fijne school van!
 • Het signaleringsinstrument ‘KIVA-monitor’, die de sociaal emotionele ontwikkeling in kaart brengt, inclusief tips voor remediëring.

Soms heeft een kind meer zorg nodig dan wij in samenwerking met u als ouder kan bieden. Dan wordt contact opgenomen met externe professionals, zoals de medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Jeugd- en gezinsteam of ‘Veilig Thuis’. In overleg met u wordt besloten welke (extra) ondersteuning uw kind kan gebruiken en hoe dit geregeld wordt. 

De contactpersoon van het jeugd- en gezinsteam is: Eva van Rooijen
De contactpersoon van het CJG (jeugdverpleegkundige) is: Marleen HazenborgDebbie

Pesten

Ons uitgangspunt is ‘Pesten mag niet!’. Wij besteden aan ‘het omgaan met elkaar’ veel aandacht en geven daarbij zelf het voorbeeld hoe je elkaar en de wereld om je heen positief kunt benaderen.

Maar voor het geval dat …… hebben wij uiteraard een pestprotocol (klik op de onderstaande knop). De vertrouwenspersoon van de school is tevens ‘anti-pest-coördinator’.