Plusactiviteiten

Wij gebruiken het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH). Dit is een online systeem voor de identificatie en begeleiding van begaafde leerlingen. Wij gebruiken het DHH om het onderwijs aan de kinderen nog meer passend te kunnen maken. 

Wij denken na over hoe wij tegemoet kunnen komen aan wat de leerling nodig heeft binnen de grenzen van wat mogelijk is. Hoe herkennen wij de leerlingen voor wie wij het lesaanbod moeten compacten en verrijken? Het DHH is een middel dat ons kan helpen om mogelijk (hoog)begaafde kinderen te herkennen en te begeleiden. De quickscan wordt gedurende de basisschoolperiode op de volgende momenten ingevuld: na 6 weken bij start op school, in februari in groep 3 en eind groep 5 en voor elke leerling die nieuw op school komt na 6 weken onderwijs. Dit is een korte screening op kenmerken van begaafdheid, didactische prestaties en pedagogische ontwikkeling. Het DHH geeft aan of het zinvol is om verder te onderzoeken. De leerkracht zal u een vragenlijst toesturen. Wanneer dit het geval is, zal hij/zij tijdens de startgesprekken dit aangeven. Ook de leerkracht vult een uitgebreidere vragenlijst in. Daarna zal de leerkracht dit met u bespreken. De uitkomst hiervan zal meer inzicht geven of het onderwijsaanbod voor uw kind moet worden aangepast.

Aan kinderen waarvoor een aangepast onderwijsaanbod nodig is, krijgen dat in de klas en/of buiten de klas (1x per week), waarbij gewerkt wordt aan de ontwikkeling van verschillende vaardigheden.