Passend onderwijs

Ieder kind een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Dat is het doel van passend onderwijs. Scholen hebben daarom een zorgplicht. Dat betekent dat als ouders hun kind aanmelden bij de school van hun keuze, de school de taak heeft het kind een passende onderwijsplek aan te bieden – op de eigen school, of op een andere school in het reguliere onderwijs of in het speciaal (basis) onderwijs.

Scholen en hun besturen werken daarom samen in een samenwerkingsverband. In deze regio is dat het Samenwerkingsverband PO Midden Holland. Hoe het samenwerkingsverband wil werken aan passend onderwijs staat in het Ondersteuningsplan. Dit plan is in te zien via  www.swv-po-mh.nl. Het schoolondersteuningsprofiel van onze school kunt u hier ook vinden. Klik hier.

Er wordt gewerkt volgens de principes van het handelingsgericht werken aan een hoogwaardige basisondersteuning van scholen. Daarmee kunnen de schoolbesturen een rijk aanbod van preventieve en (licht) curatieve onderwijsondersteuning realiseren. Dan gaat het onder meer om observaties en adviezen, een aanpak op het gebied van sociale vaardigheid, ernstige leerproblemen, dyslexie en dyscalculie, onderzoeken op diverse gebieden.