Passend onderwijs

Ieder kind een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Dat is het doel van passend onderwijs. Scholen hebben daarom een zorgplicht. Dat betekent dat als ouders hun kind aanmelden bij de school van hun keuze, de school de taak heeft het kind een passende onderwijsplek aan te bieden – op de eigen school, of op een andere school in het reguliere onderwijs of in het speciaal (basis) onderwijs.

Scholen en hun besturen werken daarom samen in een samenwerkingsverband. In deze regio is dat het Samenwerkingsverband PO Midden Holland. Hoe het samenwerkingsverband wil werken aan passend onderwijs staat in het Ondersteuningsplan. Dit plan is in te zien via  www.swv-po-mh.nl. Het schoolondersteuningsprofiel van onze school kunt u hier ook vinden. Klik hier.

Er wordt gewerkt volgens de principes van het handelingsgericht werken aan een hoogwaardige basisondersteuning van scholen. Daarmee kunnen de schoolbesturen een rijk aanbod van preventieve en (licht) curatieve onderwijsondersteuning realiseren. Dan gaat het onder meer om observaties en adviezen, een aanpak op het gebied van sociale vaardigheid, ernstige leerproblemen, dyslexie en dyscalculie, onderzoeken op diverse gebieden.

Plusactiviteiten

Wij gebruiken het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH). Dit is een online systeem voor de identificatie en begeleiding van begaafde leerlingen. Wij gebruiken het DHH om het onderwijs aan de kinderen nog meer passend te kunnen maken. 

Wij denken na over hoe wij tegemoet kunnen komen aan wat de leerling nodig heeft binnen de grenzen van wat mogelijk is. Hoe herkennen wij de leerlingen voor wie wij het lesaanbod moeten compacten en verrijken? Het DHH is een middel dat ons kan helpen om mogelijk (hoog)begaafde kinderen te herkennen en te begeleiden. De quickscan wordt gedurende de basisschoolperiode op de volgende momenten ingevuld: na 6 weken bij start op school, in februari in groep 3 en eind groep 5 en voor elke leerling die nieuw op school komt na 6 weken onderwijs. Dit is een korte screening op kenmerken van begaafdheid, didactische prestaties en pedagogische ontwikkeling. Het DHH geeft aan of het zinvol is om verder te onderzoeken. De leerkracht zal u een vragenlijst toesturen. Wanneer dit het geval is, zal hij/zij tijdens de startgesprekken dit aangeven. Ook de leerkracht vult een uitgebreidere vragenlijst in. Daarna zal de leerkracht dit met u bespreken. De uitkomst hiervan zal meer inzicht geven of het onderwijsaanbod voor uw kind moet worden aangepast.

Aan kinderen waarvoor een aangepast onderwijsaanbod nodig is, krijgen dat in de klas en/of buiten de klas (1x per week), waarbij gewerkt wordt aan de ontwikkeling van verschillende vaardigheden.