Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

De Onderwijsinspectie is tevreden over het onderwijs op onze school. De Da Costaschool valt onder het basistoezicht.
De gemiddelde Cito-score voor de eindtoets in groep 8 was in 2015 540,6. (Bron: RTLnieuws) Ons streven is de kinderen zo goed mogelijk toe te rusten, zowel voor de opleiding die volgt na de basisschool als voor hun plek in het leven. We werken dus niet alleen aan de schoolse vaardigheden die nodig zijn voor succes in het voortgezet onderwijs, maar zeer zeker ook aan de vorming als mens in het algemeen.
Vanaf het moment dat uw kind op school komt, houden wij een dossier over uw kind bij in het leerlingvolgsysteem. Hierin staan de gegevens van het kind, notities van de leerkracht, toetsen, rapportagegegevens en verdere relevante informatie. Na iedere toetsperiode bespreken de leerkrachten met elkaar en met de interne begeleider de resultaten van de kinderen, zodat afspraken over eventuele extra aandacht te maken zijn.

Toetsen

Door middel van de toetsen die horen bij de methodes van rekenen, spelling en taal volgen de leerkrachten de kinderen nauwkeurig.
Deze toetsen worden gemiddeld om de 4 à 5 weken gemaakt en hebben als inhoud de lesstof die in de voorafgaande tijd is aangeboden. Aan de hand van de toetsen wordt bekeken welke leerling extra instructie nodig heeft of juist meer verdieping.
Twee keer per jaar maken de kinderen Cito-toetsen voor verschillende vakken.
De Cito-eindtoets basisonderwijs in groep 8 is ondersteunend aan het advies van de school.

Doorstroom

Doorstroomgegevens groep 8 in 2015 naar schoolsoort (in aantallen leerlingen):

Praktijkonderwijs/Leerwegondersteunend onderwijs 1
Vmbo-basis/kader 1
Vmbo-theoretisch 5
Vmbo-t/Havo 8
Havo/Vwo/Gymnasium 16
Totaal aantal leerlingen 31

Meer informatie

Meer informatie over de resultaten van ons onderwijs vindt u op de website www.scholenopdekaart.nl

Schoolontwikkeling

Onze school wil een eigentijdse dynamische school blijven. Daarom zijn we actief bezig met onderwijsvernieuwing. We breiden onze kennis steeds uit. Daarom volgen we, gezamenlijk of individueel, regelmatig cursussen. Ook zijn er studie(mid)dagen en bijeenkomsten waarop we geïnspireerd worden. Verder lezen we diverse vakbladen waarin nieuwe ideeën staan.
Via de tweewekelijkse nieuwsbrieven houden we u op de hoogte over hoe we die zaken in de school toepassen.
Jaarlijks wordt er een schoolontwikkelingsplan opgesteld met daarin de onderwerpen waaraan we dat jaar gaan werken. De MR keurt dit plan goed en vertegenwoordigt hierin de ouders.