Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

Ons streven is de kinderen zo goed mogelijk toe te rusten, zowel voor de opleiding die volgt na de basisschool als voor hun plek in het leven. Wij werken dus niet alleen aan de schoolse vaardigheden die nodig zijn voor succes in het voortgezet onderwijs, maar zeer zeker ook aan de vorming als mens in het algemeen. Mede daarom zijn de kwaliteit en inhoud van ons onderwijs regelmatig terugkerende gespreksonderwerpen in de personeelsvergaderingen. Daarbij worden wij, zo nodig, terzijde gestaan door deskundigen van bijvoorbeeld de schoolbegeleidingsdienst.De gewenste ontwikkelingen in ons onderwijs worden vastgelegd in een meerjarenplan. 

Vanaf het moment dat uw kind op school komt, houden wij een dossier over uw kind bij in het leerling volg systeem. Hierin staan de gegevens van het kind, notities van de leerkracht, toetsen, rapportagegegevens en verdere relevante informatie. Na iedere toetsperiode bespreken de leerkrachten met elkaar en met de interne begeleider de resultaten van de kinderen, zodat afspraken over eventuele extra aandacht gemaakt kunnen worden. 

Toetsen

Vanaf groep 3 worden er methodegebonden toetsen gebruikt. Dit zijn toetsen die horen bij de taal-, reken- of leesmethoden. En twee keer per jaar de methode-onafhankelijke cito- toetsen afgenomen.
an de hand van de toetsen wordt bekeken welke leerling extra instructie nodig heeft of juist meer verdieping. 

Meer informatie

Meer informatie over de resultaten van ons onderwijs vindt u op de website www.scholenopdekaart.nl

Schoolontwikkeling

Onze school wil een eigentijdse dynamische school blijven. Daarom zijn wij actief bezig met onderwijsvernieuwing. Wij willen onze kennis steeds uitbreiden. Daarom volgen wij, gezamenlijk of individueel, regelmatig cursussen. Ook zijn er studie(mid)dagen en bijeenkomsten waar wij geïnspireerd worden. Verder lezen wij diverse vakbladen waarin nieuwe ideeën staan. Zo blijven wij steeds op de hoogte van ontwikkelingen in het onderwijs. Via de nieuwsbrieven wordt u op de hoogte gehouden over hoe wij die zaken in de school toepassen.

Jaarlijks wordt er een schoolontwikkelingsplan opgesteld met daarin de onderwerpen waaraan wij dat jaar gaan werken. De MR vertegenwoordigd hierin de rol van de ouders.